Философствуващият зверилник – част V: Хитростта на лисицата

При тия скверни слова лисицата се присегна към охлювите, фати ги за сателитските им антениуми и пак начена да ги каламбичка – ама тоя път даже по-силно и от преди, така чтото те се заблъскаха един о друг, та чак черупките им зачаткаха...

Иван Бозуков


Ами сега, что ще правим? – риторически изгрухтя председателствуващото философствуващия зверилник прасе, щом се собраха на следующият ден.

Как что? – не пропусна да прояви потресающата си глупост кокошката. – Ще размишлюваме как да вознаградим къртицата!

Да, ама со что? – измяука котката.

Что со что? – забележи маймуната, захапвайки пръвия си за деня банан. – Со что ще я вознаградим или со что ще размишлюваме досежно вознаграждаванието й?

Ха-ха! – со тонко цвилещ смех се обади конят. – Виж ти – маймуна да размишлюва!

Хайде да запрем с глупавщините и да се концентроваме връз проблемата! – прикани всинца към деловитост лъвът.

Ам’чи то проблема има ли? – присмя му се лисицата.

Кат’сметаш, чтото проблема нема, рекомендувай решение! – мъдро я контрира костенурката.

Чте рекомендувам, ти за туй немай грижове! – успокои я лисицата. – Ама пръво сакам да слуховозприема что чте измишлювате вий.

Аз се ангажировам да сторя на нашата добра приятелка къртицата най-хубавата свинска баня во сичкият свет! – жертвоготовно декларира прасето.

Много ти чте тя твойта свинска баня! – присмя му се маймуната. – Виж – некой и друг бананец ще й дойде твърде арничко, сметам аз.

Много ви чте къртицата баните и бананите! – „секс-плодира” котката. – Та тя контролирова почти три милиониума отлично информировани и сертифицировани от самата нея секс-перти, сичките със сателитски антениуми при това! Е, некоя и друга тлъста и сочна мишчица едва ли би отказала – предположи мяукащият звер.

Мишки ли! – насмешливо изкудкудяка кокошката, пощейки се. – Че за каква потреба са й ней некакви си гнъсни плужекоподобни создания! Сметам, чтото едно снесено собствено от мен яйчице далеч по-много ще й се услади!

Най-много да го избълва! – скептически се обади костенурката, която, пренебрегвайки безпрестанно грозящите я свирепи пристъпи на агорафобия, плахо биде подала навън деликатното си носле. – Мойта вековна мъдрост й трябва ней, а не некакви си материалистически ничтожности!

Че ти мъдрост имаш ли, черупкообременено флегматическо создание! – пронизително изцвили конят, тропвайки со неподкованото си копито, като я изгледа со една во висша степен снизходителна пренебрежителност – или може би е по-точно да се рече пренебрежителна снизходителност. – Какви ми ги дрънчите – обърна се той към сите – за бани, банани, яйца, мишки и други секакви ничтожности со никаква или съмнителна потреба! Вознаграждението, что предлагам аз, е во най-висша степен изкушително и от най-секспертна полза при това! – Произнисайки тия премъдри слова, жребецът нарочно натърти на секспертна, даже за по-голяма убедителност тропна едновременно и с четирите си неподковани копита. – Азе ще й предложа да се покачи на гърбината ми и да обиколим така сичката гора, та да е тя во состояние да нагледа целокупното си во висша степен секс-пертно сателитско антениумизирано охлювено войнство! – громко обяви той.

Брей, то било имало и умни сред назе! – возторжено изкудкудяка кокошката.

И туй ако е умност! – изписука засегнатата от коня костенурка, като подаде тоя път целата си глава извън черупката, вече сувсем преко рискувайки ненадейното си връхлитание от некой воистина зашеметителен фнезапен пристъп на агорафобия. – Да сертифицироваш охлюв за во висша степен информирован секс-перт и да го закичиш со сателитски антениум на сичкото отдолу! – И туй ако не е глупавщина!!!

Ама де изфиряса лисицата? – забележи лъвът.

И воистина, кога сите се обърнаха към местото на последнята, со почуда констатироваха полното й отсъствувание.

Поне едно глупаво создание ни напущи! – подскочи от прекомерна веселост маймуната и, зобейки поредния си банан, се фати за един нисък клон и начена блажено да се полюлява.

Ти си глупаво создание – запротестува фнезапно появилата се и заела местото си лисица. – Докато сите тренировате риторическите си неспособности, оставихте азе да ви свръша сичката работа!

Едва сега звяровете забележиха, чтото временно отсъствуващата им съдебатница дръжи нечто во лапата си. При това тя го вдигна, та да са во состояние сите те арно да го видят. Каква биде почудата им, щом констатироваха, чтото последнята дръжи цели пет от сертифицированите лично от къртицата во висша степен информировани нейни секс-перти!

Что правиш, неразумно создание таквоз! – изрева лъвът и ревът му биде толкоз силен, чтото чак земята под краката на сите съдебатници потрепери. – Ами ако къртицата констатирова что си сторила!!!

Стига рева, чтото ще ги изпущя, па сетне върви ги гони! – сопна му се лисицата.

Ам’чи изпущи ги! – присмя й се котката. – Те не са чак толкоз бръзи, чтото да не сме во состояние да ги догоним!

Я стига со сичката тая фарсовщина! – гневно изцвили конят и даже от възмущение тропна со сичките си неподковани копита, два пъти в бърза последователност при това. – Как си дозволяваш, нещастно создание, да фаташ цяли пет наполно сертифицировани и во висша степен информировани секс-перти! – тросна се на лисицата той. – Я да ги спущаш моменталически да слузят другаде! Мигар на всинца ни биде малко вчера да търпим гнъсното им присъствие!

Нема да ги спущя! – изрепчи му се лисицата и даже вдигна охлювите очте по-високо. – Вий не разумявате ли, чтото те са единственият ни шанс да турим къртицата на тесно, така чтото последнята да ни информирова досежно сичко, ама сувсем сичко за не-животното човек?!

Ама что да я тургаме на тесно! – не пропусна да прояви покъртителската си глупост кокошката. – Нали чтехме да я вознаграждаваме!

На ви свинщина! – посочи последнята прасето и сичкото се оваля в прахта. – И пак ми разправяйте, че по-голема свинщина от моята немало!!!

Секс-пертите, что съм фатила – зе да пояснява лисицата, - ще ни информироват как да заплашим со компрометирование къртицата, така чтото чте не чте да ни „снесе” сичко, дето и тя, и сичките й отлично информировани и сертифицировани лично от нея секс-перти, знаят досежно не-животното човек.

Брях, ама туй не било чак толкоз глупаво, колкото ми се чинише во началото! – призна маймуната, дояждайки поредния си банан.

И как ще се случи туй заплашвание со компрометирование на къртицата? – полюбопитствува котката.

Сега ще видите – хитро им намигна лисицата и зафати да каламбичка секс-пертите во лапата си, при което сите пет нещастни создания зеха да пискат.:

Пущини, молим те, много те молим!

Во ответ на туй похитителницата им зафати да ги каламбичка още по-силньо, така чтото черупките им зеха да се допират.

Пущи ни! – замолиха се бедните гадини. – Пущи ни, пък ний ще сторим сичко, что ще поискаш от назе!

Сичко, тъй ли? – скептически се информирова лисицата, продължавайки да ги каламбичка.

Да – запискаха те, - сичко, ама сувсем, сувсем сичко!

Даже ако туй сичко значи заплашвание со компрометирование на самата къртица?! – престорено се учуди лисицата.

Да, да! – продължиха да се молят слузестите создания. – Сичко, ама сувсем сичко ще сторим, па било то и во най-висша степен компрометирование на къртицата, да се затрие в къртичината си дано!!!

Что?! – изненадано излая лисицата. Толкоз биде изненадана, чтото отвори лапата си и милостиво позволи на пленниците си да изпопадат на земята. – Вий кълнете ваща повелителница къртицата!!!

Кълнем я, я! – изцвърча един от петте охлюва. – Даже ти твърде много благодарствуваме, лаещо создание, чтото ни освободи от тиранията й!

Что?! – шокира се и костенурката. – Мигар къртицата не е вашата върховна благодетелница и возможно най-блага работодателница!

Благодетелница ли?! – изписка един от охльювите.

Возможно най-блага работодателница ли?! – изцвърча друг от секс-пертно сертифицированите му колеги.

Ама вий явно се майтапите со назе! – обади се трекя от гадините.

Не сме ний отишли при къртицата по свое собствено волеизявление – поясни четврътият охлюв, като, за да привлече вниманието на сичките участници во философствуващия зверилник, даже лекичко поразклати сателитския си антениум. – Тя ни фати досущ като созданието, что ни изпущи преди малечко. Фати ни, тури ни сателитски антениуми и ни натири да слухтим досежно сичките звярове, така чтото да й предаваме и най-ничтожната информация за секи от тех. И щом некое от тия создания разумяваше что правим со него, подгонваше ни, така чтото немаше де да се крием, ако не при тиранизоващата ни къртица!

Да! – потвръди и пекята от слузестите гадини. – За секи от назе последнята дръжи компрометироваща информация и а смеем да шукнем – немедлено я вади!!!

Брех, че нещастни создания! – измяука котката.

Ще й дадем ний да разумее на тая тиранистическа твар! – изрева лъвът.

Че как иначе! – скочи маймуната от клона, на който се люлееше, при което жестоко се задави с поредния си банан, та се наложи прасето – да, точно то – да я потупа по гърбината, та да й мине. Тя пък на туй отвърна со звярски маймунски поглед и со следната не твърде ласкава забележка:

От свиня помощ не принимам!

Аз пък вече на маймуна не помагам никогъш, ама сувсем, сувсем никогъш! – не й остана длъжно прасето.

Зарежете туй, ами да видим что да сторим за тия бедни созданийца! – жално изцвили конят.

И как да ги подсторим да заплашат тиранизоващата ги къртица со немедлено компрометирование – напомни им пощещата се кокошка.

Знайте ли что – поде костенурката, която наново биде прибрала главата си под дебелата си коруба, та гласецът й излазяше като от кофа. – Да подсторим слузестите гадини да земат документацията за лично сертифицированите й и отлично информировани секс-перти и да я спрятат нейде, де последнята никогъш, ама никогъш да не съумее да я намери!

Брех! – изпръхтя конят и погледна на бронированото со черупка создание со нечто като полууважение. – Ама то в теб воистина имало поне малечко мъдрост!

Не, не! – ужасено записукаха охлювите и ако бяха толкоз бързи, чтото да са во состояние да фатят да се тръшкат по земята, тутакси биха го сторили, твърде енергически при това.

Къртицата дръжи документите си во дебелият си джеб през сичкото време, даже кога спи! – поясни един от секс-пертите й.

Знайте ли что – изцвърча един друг негов колега, като биде толкоз въодушевен, чтото даже лекичко разклати сателитския си антениум. – Ще подсторим и останалите си другари да се престорят, чтото не са в даже най-нисша степен информировани и тъй ще разклатим во висша степен секс-пертния й авторитет!

Ами сетне? – тревожно измяука котката. – Сетне как ще я накараме да ни донесе чтото и да било досежно не-животното човек, щом ще я компрометироваме во най-дълбинната й секс-пертна сощина?!

А, туй нема как да знайм! – има глупостта да си признае друг от миниатюрните слузести секс-перти. – Сакате да я компрометироваме, компрометироваме я...

При тия скверни слова лисицата се присегна към охлювите, фати ги за сателитските им антениуми и пак начена да ги каламбичка – ама тоя път даже по-силно и от преди, така чтото те се заблъскаха един о друг, та чак черупките им зачаткаха.

Ама вий глухи ли сте, тъпоумни создания! – разядосано излая тя. – Рекох ви, че сакаме да я заплашим с компрометирование, а не да я компрометироваме! Сознавате ли разликата, ничтожни гадини такива!!!

При туй тя пак ги пусна да изпопадат на земята.

Докле слузестите создания се совземаха, сите звярове наченаха да изражават возмущението си от твърде драстическите й методи. Тя обаче се не впечатли особено. Просто изчека секс-пертите да се успокоят, след което един от тях с треперещ гласец рекомендува:

Со риск пак да предизвикам справедливия ти гнев къмту назе, лаещо создание, ще ти река, че сметам плана ни за во висша степен добър не само за назе, но и за вазе.

Что думаш? – вербализова неразбиранието на всинца досежно тия думи на слузестото создание кокошката. – Как хем ще компрометироваме къртицата, хем ще я подсторим да ни извести сичко, что знай досежно не-животното човек?!

Много просто – вече малечко по-смело продължи гадината. – Ще й кажем, чтото секс-пертните способности на сите нейни секс-перти са били похитировани и возможно най-брутално изземати от Свинята майка!

Со взлом при това! – счете за нуждно да добави един от другите охлюви.

И тогаз? – изръмжа лъвът. – Что ще последва тогас?

Ами прасето – начена да се обръща сертифицированият секс-перт към грухтящата твар... – ам’чи тогаз то пак ще призове духа на Свинята майка и во данданията помежду тех двамцата вий ще узнайте сичко, ама сувсем сичко досежно толкоз неотклонно интересоващото ви не-животно човек.

После тия секс-пертни слова звяровете се смълчаха за късо време, след което прасето тежко изгрухтя, поглеждайки ги с макар и лека неприязън:

Чте го призова, чтом е нуждно, макар само при тая мисъл цела пасмина тръпки да зафащат да пъплят по сичката ми четина! – и сорцераздирателно добави: - Мигар имаме друг избор?

Не му отговориха, чтото сите бидоха наясно – сепак имаха щастието да са животни, сиреч разумни создания, а не проклятието да са се пръкнали сувсем лишени от ум человеци, – че въпросът е риторически.

Значи решено? – информирова се лъвът.

Решено! – потвръдиха сите звярове.

Хайде да ви нося в дън гори тилилейски тогаз! – делово рекомендува лисицата, дръзвайки пак да фати петтях секс-перта баш за сателитските им антениуми, при което те енергически запротестуваха:

Ний сами, ний сами!

Ще се съобщим с другарите си посредством сателитските си антениуми и ще сме договорили со тех сичко очте преди да сме напущили тая полянка – увери звяровете едно от слузестите создания.

Хайде да ги оставим да си връшат работата, пък ний да разпущаме седенката, чтото вече ми е време за сън! – подкани ги костенурката.

Мен пък ми е време да потеглям на лов за тлъсти сочни мишчици – обяви котката.

И на мен, ама за тлъсти сочни кокошчици – согласи се лисицата. – След важната работа, что свръших, сметам, че заслужавам да поразпущя в некой отключен кокошарник.

Аз пък требва да клокам за снасяне – провъзгласи кокошката.

Аз пък бленувам да си напълня търбухчето со неколцина от подопечните си – блажено изръмжа лъвът.

Аз пък отивам да си зобна малечко тревица – изцвили конят.

Мен пък ми е време да се раздвижа – изписука маймуната, дояждайки поредния си банан, след което немедлено подскочи, фати се за един клон и начена да се люлее.

Аз пък вече немам търпение за вечерната си баня – изгрухтя прасето...

Ще става, каквато ще става – скептически изпръхтя конят, щом се отдалечи. – Не ми се чини много благонадеждно да се разчита на тия слузести гадини, ако и да са отлично информировани и лично от къртицата сертифицировани секс-перти, пък били те и тиранизовани от самата нея при това!

Ничто – каза си цвилещото создание. – И къртицата ще си мине по реда. Тогава вече - самодоволно се подсмихна то – сите звярове во малечкия ни философствуващ зверилник ще разумеят кой е ама баш най-истинският секс-перт досежно темата за не-животното човек!

Успокоен от тези си размишления, конят се наведе и начена да си зоби тревица от полянката, на която между временно се бе озовал.


Назад към предидующата част

Назад към Художеството

Към началната страница на сайта