Философствуващият зверилник – част IV: Ултиматумът на подземието

„Сите сакате да слуховозприемете, ама не сите си го признавате” – секс-пертно заключи къртицата и изгледа сите осмина като да бидоха най-долня пасмина от лично сертифицированите от самата нея все очте недоходили нейни секс-перти...

Иван Бозуков


Сите ли имат готовност да фнимателствуват, чтото да начена да ви разкривам великата тайна досежно не-животното човек? – осведоми се къртицата, щом се събраха на следующата сутрин.

Иска ли питане! – тутакси изтътна костенурката изпод корубата си. Бе решила него ден наистина да си не показва главата навън, макар точно днеска да нямаше – и да се не очертаваше да има - пристъп на агорафобия.

О, фнимателствуваме, твърде осторожно при това! – за пореден път прояви въпиющата си глупост кокошката.

Ами хайде, почвай, нали точно затуй сме се собрали! – измяука котката.

Фнимателствуването е висшата форма на маймунщината и аз я практикувам без ни най-малечко прекращение по протежение на сичкото си бананопоглъщание – осведоми ги маймуната и захапа първия си за деня банан.

Почвай! – обади се и лисицата. – Не видиш ли, чтото сме изтръпнали от нетърпение да слуховозприемем секс-пертната ти информированост!

Почвай, ама само ако не правиш прахоляк като прасето вчера! – презастрахова се лъвът.

Посипвам си главата с пепел зарад вчера – декларира прасето и тутакси го стори. – Почвай, пък белким имаш поне малечко по-зашеметителски успех от мене!

Де да видим тая работа – скептически изпръхтя конят, влагайки в пръхтението си сичката многозначителност, на която биде способен, след което се наведе и зафати да си зоби свежа зелена тревица.

Пръво – секс-пертно начена къртицата, - чини ми се крайно нуждно да гарантировам обективистическият характер на информацията, что ще проводя до знанието на всинца ви.

Изрекла това, тя извади от твърде дебелият си джеб тънка свирка, която захапа досущ както маймуната банана, что твърде осторожно ядеше в момента и пронизително изсвири.

В първия момент се не случи ничто. Ничто се не случи и във втория, и в третия... и в редица очте последуюли моменти и чак като и на трийсет и шестият момент все така продължаваше да се не случва ничто, ама сувсем, сувсем ничтичко, конят надигна главата си от тревата и важно се информирова:

Что става? Май твоята секс-пертщина нечто сувсем не дохожда?! Да се не е изпокрила нейде в дън гори тилилейски?!

Ами, тука са – сувсем сериозно го успокои къртицата. – Просто им е нуждно малечко време, та да се появят.

Ама то вече мина малечко време – изкудкудяка както винаги не на място кокошката. – Даже мина и не множко от съчтото!

Сувсем спокойни е нуждно да бидете – секс-пертно ги успокои къртицата. – Нема да минат и два сахати и до един ще се появят.

Два сахати! – изписка маймуната, като едва се не задави с поредния си банан. – Че два сахати сувсем, ама сувсем не са малечко време! Даже са твърде, твърде множко от съчтото! Та за два сахати – похвали се тя – обикновено изядам средно по 7.86% средно големи банана! Точно толкова – важно потвърди, като дояде банана си и начена следующия, - сувсем секс-пертно потвърдено от маймунската статистическа асоциация, сертифицирована нарочно да изчислителствува тъкмо досежно фундаменталистически важната проблема за скоростта на бананопоглъщанието маймунско.

Тия, что ще доходят, са собственолично от мене сувсем надлежно сертифицировани и затуй във висша степен информировани секс-перти, а не някакви си безмозъчни банани! – почти се обиди къртицата.

Или безмозъчни маймуни – изгрухтя прасето, в резултат от което получи един почти зашеметителен по злобността си маймунски поглед.

Докле очекуваме да се соберат секс-пертите ми – предвари готвещият се да секс-плодира скандал помежду последните два звяра къртицата, - предлагам ви да ви разкрия некои твърде, твърде важни тайни досежно самите вас.

Тайни? – въпросително изскимтя лисицата.

Досежно нас? – не по-малко озадачително изръмжа лъвът.

Аз тайни от мене си немам, ама хептен никакви! – изцвили конят и дори назидателно тропна с неподкованото си копито.

Я чакайте да чуем все пак! – полюбопитствува котката.

Хем през туй време ще да се попощя – въздъхна кокошката.

Пък аз ще си дремна в черупчицата – прозина се костенурката.

И аз немам тайни от мене си! – възмути се от намерението на къртицата маймуната. – Сичко, что ми е нуждно да знам, ми се дониса от самата нарочно сертифицирована да изчислителствува досежно скоростта на бананопоглъщанието маймунско маймунска статистическа асоциация.

Аз вчера се толкоз непростително посрамих, чтото не възражавам преко ничто, стига то да не пречи на свинските ми бани – изгрухтя прасето и блажено зафати да се валя в прахта.

Бре! – изненадано изцвили конят, поглеждайки прасето с нечто като полууважение. - Виж ти – прасе с чувство за вина!

Ами да! – сопна му се валящото се в прахта прасе. – Да не съм кон, та таквоз чувство да ми е нивгъш и по никой начин познато!

Я стига сте се карали! – пронизително измяука котката. – Вие като нечтете да чуете, аз пък сакам!

Сите сакате да слуховозприемете, ама не сите си го признавате – секс-пертно заключи къртицата и изгледа сите осмина като да бидоха най-долня пасмина от лично сертифицированите от самата нея все очте недоходили нейни секс-перти.

Онуй, что ще ви съобщя досежно вас самите – продължи тя, - е кои животни се крият зад маските, что сте си турили!

Аз, маскирована! – възмути се из дън несочтествуващата си душа маймуната, като чак подскочи от възмущение, фати се за един нисък клон и начена бясно да се люлее. – Мигар се не види, че друго, нежели маймунщина, хем чиста проба при това, в мене хич нито има, нито пък въобще някогъш може под каквато и да било форма да се появи!

Аз, маскировано! – изквича и прасето, като от изумление и потрес чак прекрати поредната си свинска баня. – Мигар свинщината ми не личи от километри!

Това, че постъпвам твърде уважително, като все още не съм обезкостила пощещата се тук кокошка, не значи, че природата ми не е във висша степен лисича! – тросна се и лисицата.

Мигар по глупостта ми не личи, че съм – и нема как да бида – друго, нежели чистокрила кокошка! – изклока и единственият пернат участник във философствуващия зверилник.

Трябва да ме видиш с каква стръф гоня тлъстите сочни мишчици – обърна се към къртицата и котката, - та да се убедиш окончателно и безвъзвратно, чтото нема как да съм ничто друго, нежели обладана от чисто котешка звярщина котка!

Лъвът не счете за нуждно да каже каквото и да било. Само потвърди лъвщината си посредством мощен рев.

Конят тоже реагира нечленоразделно, като пронизително изцвили и тропна и с четирите си неподковани копита едновременно.

По черупката ми ще ме познаете – вяло се обади и костенурката.

Тия да ги разправяте на некоя несекс-пертна натура! – скептически ги изгледа къртицата. – Моята във висша степен секс-пертна информированост обаче ми повелява да ви разкрия следующото:

пръво, чтото прасето е маскирована маймуна;

второ, чтото маймуната е маскировано прасе;

трекьо, чтото кокошката е маскирована лисица;

четвръто, чтото лисицата е маскирована кокошка;

пекьо, чтото костенурката е маскирован кон;

шескьо, чтото конят е маскирована костенурка;

седмо, чтото котката е маскирован лъв;

и осмо и последньо, чтото лъвът е маскирована котка...

Что плещиш, подземно ничтожество таквоз! – кански изрева лъвът. – Аз, маскирована котка!!!

Олелията, что настана, биде толкоз гръмотевично непоносима, чтото просто нема как да се опише. Стига да се каже, че именно благодарение на нея – вкл. и на дейното си участие в последнята – костенурката сувсем фнезапно и съвършено неочаквано изпадна в свиреп пристъп на агорафобия и се сви възможно най-дълбоко в черупката си.

Посред гюрултията обаче се извиси пронизителното мяукане на котката:

Мяууу!, Мяууу!, Мяууу! - Вижте, вижте каква гад във висша степен нечистоплътска!!!

Сите животни се извърнаха в указаната им от котката посока и до едно занемяха от погнуса при разкрилата се пред тях гледка. Онуй, что се яви пред сувсем неподготвения им за такваз една сцена взор, бидоха извиращите изпод храстите, сами до самите тях, цели легиони от охлюви!

Спокойно! Ей сегичка ще ги стъпча – пръв се съвзе лъвът и понечи да го стори, ала в последния момент биде спрян от пронизителния писък на къртицата:

Сакън, маскировано подобие на котка такова! – панически изврещя тя. – Не видиш ли, че туй са моите във висша степен информировани и сертифицировани от самата мен секс-перти, при това – сичките!!!

Това са ти секс-пертите! – шокирано изцвили конят, като за втори път него ден тропна със сичките си неподковани копита, при това два пъти в бърза последователност.

Странна работа! – изпищя мляскащата поредния си банан маймуна. – И какво ли ще да им е секс-пертното на тия слузести гадини!

Ами погледнете ги добре – прикани ги поотърсилата се от шока в следствие от дръзванието на лъва да смачка прииждащите отвсякъде охлюви къртица. – Не видите ли тънките тръбички, окончаващи с нечто като миниатюрни шапчици, что излязват от черупките им и сочат по сичките посоки на небето?

Да, видим ги – взря се в кавалкадата от настаняващите се помежду присъстващите охлюви прасето. – И что от туй?

Как что от туй?! – възмути се къртицата. – Грухтиш тъй, чтото немаш ни най-малечко понятие что съставляват тия инак изглеждащи сувсем, ама сувсем безобидни шапкоокончаващи тръбички!

И что съставляват те? – прояви скептическата си натура конят. – Да не би да са некакъв фетиш, что си им турила, та да познаваш, че са лично от теб сертифицировани секс-перти?

Ам’чи туй ще да е некакъв миниатюризован сорт гъби! – за кой ли път прояви покъртителската си глупост кокошката.

Какъв ти фетиш, глупава главо конска! – присмя се на жребеца къртицата. – Какви ти гъби! – изгледа тя отвисоко и непомерно глупавата кокошка. – Не видите ли, че туй са едни във висша степен полезни съоружения?!

Съоружения ли?! – изпищя от смях маймуната. – Те са точно толкоз съоружения, колкото са и поглъщаните от мен банани!

Туй, приятели мои – сниши глас, придавайки му нотка на тайнственост къртицата, – са съоружения, съставляващи последният, ама сувсем най-последният писък на подземната техника. Те са таквиз едни работи, с които може да се проследи сичко по сичките посоки на светът! Именуват се – важно се изпъчи тя, установила със задоволство, че е привлякла сичкото внимание на останалите присъствуващи..., - та именуват се, значи, сателитски антениуми.

Ако не друго, то поне името – сателитски антениуми, - произведе огромно впечатление върху сите участници във философствуващия зверилник. Възползвала се от мълчанието им в следствие от тая им голяма респектированост, къртицата продължи с все така неотслабваща тайнственост:

Благодарение на тия сателитски антениуми и на сертифицированите да ги употребяват мои във висша степен информировани секс-перти ще узнаете сичко, ама сувсем сичко досежно не-животното човек. Преди туй обаче – добави тя, като бръкна в дебелия си джеб и почна да вади оттам не по-малко дебели от самия него папки и да ги трупа една връз друга, - преди туй ще ви докажа, чтото информироваността ми, произтичаща преко и непосредствено от отличната такава на моите секс-перти, е без ни най-малко съмнение обективистическа.

Что е туй? – изгледа растящия куп папки костенурката, която, забравила сувсем скорошния си яростен пристъп на агорафобия, плахо си бе подала крайчеца на нослето извън черупката.

Изглежда досущ като тезис, сътворен на двадесет и девет часов пленум на БСП – измяука котката.

Или като стенограма от изказванията на национална конференция на ГЕРБ – добави лисицата.

А може би като архив от подбрани речи на Волен Сидеров – допусна лъвът.

Ама сувсем ничто таквоз не са – брутално ги разочарова пъхтящата от усилията, с които продължаваше да вади папки из джеба си къртица. – Туй е документацията, съдържаща кодовите номера и псевдонимите на сичките ми 2845637 отлично информирани и сертифицировани лично от мен секс-перти, както и задачите, с които съм натоварила всеки от тях.

Брей! – тихичко пошушна маймуната. – Пък аз си мислих, че по-голяма маймунщина от моята нема и не може да има!

Аз тоже си го помислих, но досежно свинщината – дискретно изгрухтя и прасето, като никогъш согласявайки се с маймуната.

Щом приключи с вадението на папки, къртицата зафати да се рови из тях.

А, ей го! – възкликна тя и се обърна към вече почти настанилите се сред сичките присъствуващи зверове охлюви. – Секс-перт номер 764582, именуващ се очте с псевдонима Гацо!

Аз – тутакси изписка един от охлювите и зафати да начене да се мести, ала немедлено биде скастрен от началството си:

От място, чтото така и години нема да ни стигнат!

Слушам! – опита да се изпъне по войнишки влечугото, но черупката не му позволи тоя във висша степен почтителен жест.

От записките ми личи, чтото точно ти си проследил вчерашното идвание на един прахообразен свински дух тука – обърна се към подопечния си къртицата.

Тъй вярно! – потвърди охлювът.

И что установи от наблюденията си? – осведоми се подземното му началство.

Установих, чтото тука се яви духът на Свинята майка – секс-пертно заяви охлювът.

Духът на Свинята майка ли?! – изквича прасето. – Ама че глупав охлюв! И туй ако е секс-перт!

Тихо да чуем – извиши глас къртицата, тотално пренебрегвайки свинския присмех, както и, разбира се, съдържащата се в него преизобилна свинщина.

Установих, чтото Свинята майка за ничто в светът и извън него нечтеше да се разкрие пред тук присъствуващите, поради особено тежки свои минали погрешности – продължи сертифицированият секс-перт.

Обясни точно за какви минали погрешности на Свинята майка си се информировал! – нареди къртицата.

Някогъш, далеч преди предчеловеческите времена, когато Свинята майка очте била в телесна свинска форма – начена разказа си охлювът, - имала зла сполука да се срещне със стадо диви свини, които я подгонили, настигнали и – О, ужас! – обезтелесили! Веднага щом попаднала в небесното свинско царство, тя собрала сите достолепни и достопочтени свини, та заедно да измислят начин да накажат сичките диви свини на планетата. Решили да ги превърнат в нечто толкоз грозно, что самото то да се гнуси от грозотата си и преценили, чтото туй да биде маймуната...

Какво?! – пронизително изпищя маймуната и дори се задави с едрата хапка, която биде отхапала от поредния си банан. – Аз, грозна?!

Тихо да чуем! – изсъска й котката и показа острите си нокти.

Продължавай, какво чакаш! – скастри подопечния си къртицата.

Случило се така – безропотно й се подчини сертифицированият от самата нея секс-перт, - чтото, превърнати в маймуни, дивите свини ни най-малко се не отвратили от образа си! Нечто повече:: те даже наченали да се харесват повече, отколкото когато били свини! Сиреч, към свинщината им се прибавила и сувсем не малечка доза маймунщина.

Свинята майка и предвожданите от нея достолепни и достопочтени свини реагирали немедлено, като придали на маймуните особено грозен вид, превръщайки ги в человекоподобни такива.

Случило се обаче така, чтото и тогава бившите диви свини се не отвратили от образа си, в резултат от което небесният свински елит се принудил да ги превърне в нечто далеч по-грозно даже и от това, а именно – в людоеди. Последните вече наистина се отвратили от формата си, макар да захванали да свикват с нея, ама тя била толкова отвратителна, чтото просто немало как да се примирят с безобразностите й изцяло и напълно. Небесният свински елит бил що-годе удовлетворен от създалото се положение, но тогаз възникнала проблема от сувсем различно естество. Людоедите установили, чтото били гладни за нечто, что очте го не било имало нийде по светът и без чиято наличност щяли да изпомрат, прекратявайки наложените им от небесното свинско войнство мъки. За да ги предпази от туй неизтърпявание на наложеното на бившите диви свини и настоящи людоеди наказание, последньото се намерило в положение, в което било нуждно да сътвори...

Млък! – повели къртицата. – Дотука.

Сетне се обърна към участниците във философствуващия зверилник, почвайки да пъха обратно в дебелия си джеб не по-малко дебелите от самия него папки с данните и задачите на сертифицированите лично от нея секс-перти.

Ама чакай! – запротестува костенурката, като от озадачение подаде навън цялата си глава. – Защо го спря? Та той тъкмо щеше да начене да разправя за не-животното човек?!

Именно – потвърди къртицата, напъхвайки в претъпкания си джеб и последната от папките си. – Вие обаче сте тия, дето ще го накарате да продължи, а не аз.

Как така ние? – изкудкудяка кокошката.

Ще дойда тука, на тая полянка, със сичките си секс-перти при това, вдругиден. – заяви подземното создание.

А защо не утре? – осведоми се нервно потропващият със сичките си неподковани копита кон.

Утре ще трябва да решите как да ме възнаградите за информироваността досежно не-животното човек, която великодушно ще ви позволя да слуховозприемете преко от отлично информированите ми и сертифицировани лично от мен мои секс-перти – отсече къртицата и пое към къртичината си...

Ама и това ако е работа! – запротестува маймуната. – Точно биде наченало да ми става интересно! Очте повече, че разбрах със секс-пертна сигурност, чтото сувсем не съм най-грозното от животните!

И на мен ми стана интересно – потвърди прасето, согласявайки се с маймуната за втори път него ден. – Все пак се оказа, че не съм погрешно призовало духа на Свинята майка! – счете за крайно нуждно да подчертае то.

Нема какво да се прави – примирено се прозина костенурката. – Сега да поспим, пък утре ще решим как да възнаградим къртицата.

Утре – потвърди кокошката, - че вече ми е време да клокам за снасяне.

Мен пък ми е време да тръгвам на лов за тлъсти сочни мишчици – декларира котката.

Аз пък ще се поразтършувам за някой отключен кокошарник – облиза се лисицата.

О, колко добре ще ми дойдат сегичка неколцина от подопечните ми в празното ми търбухче след тоя толкоз напрегнат ден – обяви лъвът, поглеждайки с погнуса към все още неоттеглилите се легиони от охлюви.

Аз пък отивам да си зобна тревица на спокойствие – изцвили конят.

Мен пък ми е време да се раздвижа – изписка маймуната, подскочи, фати се за един клон и начена да се люлее.

Мен пък ми е време за вечерната ми баня – тръгна да се оттегля и прасето...

Награда искала, значи, проклетата му подземна гад! – разядосано изпръхтя конят, щом се отдалечи. – Де да видим каква ще е тя и какви ще ги плещят т. нар. „сертифицировани секс-перти” на тая, чини ми се, сувсем безобразно шарлатанствуваща къртица!

Ама нейсе – каза си жребецът, - ще преживеем и това. После вече – сигурен съм – ще изгрее и моята звезда.

Успокоен от тия си размишления, конят се наведе и зафати да си зоби тревица от полянката, на която се бе озовал.


Назад към предидующата част

Напред към следующата част

Назад към целокупното Художество

Към началната страница на сайта