Мегаполиси - електронно списание за социална и политическа философия
Остаряване :: Деница Димитрова  
Електронно списание за социална и политическа философия
броеве:  
1/2007 2/2006
  1/2006
  1/2005
 
     
     
 
 
Може би безсилието на днешната философия произтича от отказа на философите да изработват дефиниции? Но ако не дефинираме света, в който живеем, как ще разберем в какво живеем?!...
  Политически буквар  
   
   
 
Брой 1 2006
   
Робърт Дал за политиката

В миналия брой ви представихме понятия за политиката, извлечени от глобалната мрежа.

Сега ще проследим как някои от тези понятия се вместват в концепцията за политическото и различните му аспекти на един от най-значимите съвременни политически теоретици - Робърт Дал.

Защо Дал?

Причините за избора ни са най-малко пет:
Проблемите, които той поставя, засягат ключови аспекти на политическото и затова без колебание могат да бъдат квалифицирани като вечно актуални.
Езикът му е по-близък до всекидневната реч, отколкото до академичния жаргон...целият текст

 
 
   
 
Брой 1/2005

 

Определения за политика :

Politics:

 • Социални отношения, включващи авторитет или власт.

 • Дейността на правителствата на държави и други политически обединения.

 • Професия, посветена на управлението и политическите дела.

 • Мненията по политически въпроси.
  wordnet.princeton.edu


 • Политиката е процес и метод за вземане на решения по отношение на групи от хора. Макар в основата си да се отнася до правителствата, политиката е присъща на всички групови отношения между хората, вкл. корпоративни,
  академични
  и религиозни.
  wikipedia.org

 

Policy:

 • Линия на аргументация, рационализираща насоката на действие на едно правителство. Именно това е съдържанието, което влагаме в думата политика (policy), когато казваме за един проектозакон, че е политически или неполитически.

 • План на действие, възприет от отделен човек или социална група: в случая говорим за политика на преразпределение или казваме за определен политик, че е променил начина си на действие.
  princeton.edu

 • Политиката е план на действие за решаване на политически проблеми. Тя често се прокарва от определена партия в правителството, която предприема реформи и се променя под въздействие на другите заинтересовани актьори (напр. опозиционните партии и лобистките групи). Политиката е процес. Този процес включва изработване на програми от различни, обикновено публични, но също и частни колективни актьори, както и начините, по които впоследствие тези програми биват прилагани като конкретни действия и инициативи.
  wikipedia.org

Повече определения за политика и линкове - в
брой 2/2006


 

 
   
 
Брой 1 2006
   
Питър Бъргър за обществото

В първия брой на Мегаполиси ви предложихме определения за обществото, извлечени от глобалната мрежа. Тук ще се опитаме да разчупим тази застинала схематичност на чистите дефиниции чрез откъси от великолепния увод в социологията на един от значимите социални мислители на нашето време - П. Бъргър.

Защо точно Бъргър?

На първо място, защото това е един от авторите, който умело съчетава в текстовете си сложността на разглежданата проблематика с простотата на изказа.

Не е маловажно и обстоятелството, че, макар да е социолог, Бъргър е един изключително философичен социолог, чиито прозрения далеч надхвърлят полето на собствено социологическия анализ и хвърлят мостове над междудисциплинарните бездни в рамките на това, което днес наричаме хуманитарно знание...целият текст

 
 
   
 
Брой 1/2005

 

Определения за общество:

 • Широка социална група с ясно различима културна и икономическа организация.

 • Обществото е група от хора, различима от другите групи по общите интереси на членовете й, отношенията помежду им, общите си институции и култура.

 • Група от хора, които си взаимодействат, споделят обща територия, имат общо чувство за идентичност и обща култура.

 • Обществото е система, съставена от много елементи, наричани членове, които са интелигентни системи или също общества. Тъй като основната градивна съвкупност от общества представлява интелигентна система, тя притежава всички характеристики на една интелигентна система. Тя може да има и други характеристики, тъй като е съставена от много интелигентни системи. Целите й са общи за съставящите я членове.

 • От перспективата на комуникацията всяка социална структура може да се разглежда като съвкупност от взаимодействащи си дискурси или диалози. В този контекст обществото представлява мрежа, чиято функция е да произвежда и обменя информация, която да бъде складирана в паметници на културата.

  Повече определения за общество и линкове - в
  брой 1/2005

 
 
 
  Начало Главна страница © 2005 Списание "мегАполиси"